Søg
Close this search box.
Kategorier
Nyheder

Nyt dataværktøj skal hjælpe kommuner til mere bæredygtige trafikløsninger

19. januar 2023

Nyt dataværktøj skal hjælpe kommuner til mere bæredygtige trafikløsninger

Forskere fra Aalborg Universitet har sammen med Rambøll udviklet et værktøj, som bidrager til et bedre overblik over CO2-udledningen på vejnettet.

Mobility data
 
Snart får landets kommuner et nyt værktøj, som kan bidrage i kampen for at nå målet om en 70 pct. CO2-reduktion i 2030. Forskere fra AAU har i samarbejde med ingeniør- og rådgivningsvirksomheden Rambøll udviklet en detaljeret beregningsmodel til kortlægning af CO2-udledningen fra vejtrafikken, og netop vejtrafikken er en af de helt store CO2-syndere og den transportkategori, som udleder flest drivhusgasser.
 
Modellen, som f.eks. kan benytte detaljerede GPS-data fra Rambøll som datakilde, omfatter bl.a. data om bilernes drivmidler, trafikmængder og hastighedsdata fra hele vejnettet. GPS-data stammer fra en kortlægning af ca. 20 pct. af samtlige ture på vejnettet og giver på den måde et solidt grundlag for også at indregne effekten af trængsel på vejnettet og betydningen af køkørsel og reduceret fremkommelighed.
 
Med de omfattende data får kommunerne et langt bedre overblik over, hvor de kan sætte ind for at reducere CO2-udledningen og undersøge, om gennemførte tiltag har haft den ønskede effekt, fortæller Stig Grønning Søbjærg, chefkonsulent hos Rambøll, som er erhvervspartner på projektet.
 
– Beregningsværktøjet gør det muligt at kortlægge CO2-udledningen på forskellige detaljeringsniveauer alt efter hvor meget data, man har at arbejde ud fra. Det giver et mere nøjagtigt billede, så beslutningstagerne har et velfunderet vidensgrundlag at arbejde ud fra, forklarer Stig Grønning Søbjærg.
 
I stedet for at bygge fremtidige trafikplaner og bæredygtighedsmål på antagelser om, hvordan trafikken forventes at påvirke CO2-udledningen, kan man med det nye værktøj foretage nøjagtige prognoser og beregninger af de forventede klimaeffekter.
 
– Ud fra forskellige scenarier kan man få nøjagtige prognoser for, hvor meget trafik man fx skal flytte fra biltrafikken til andre transportformer for at nå de fastsatte CO2-mål og tænke det ind i sine trafikplaner, siger Stig Grønning Søbjærg.
 
Prototype er snart tilgængelig for landets kommuner
 
Hos AAU ser professor (MSO) Kristian Torp fra Institut for Datalogi et stort potentiale i det nye værktøj, som har været undervejs i to år. Projektet går nu ind i sin tredje og sidste fase, og en prototype er klar til demonstration.
 
Samarbejdet mellem universiteter og virksomheder giver forskningsprojekter som dette gode betingelser, mener Kristian Torp, som sammen med Rambøll og det øvrige forskerhold i februar afholder et webinar for landets kommuner.


- Hos AAU har vi stor erfaring i at arbejde med data, og samarbejdet med Rambøll har været vigtigt for projektets succes. Vi er stærke på datadelen, mens Rambøll ved en masse om markedet, kundernes behov og har stort fokus på bæredygtige løsninger. Sammen er vi et stærkt hold, fordi vi ser projektet fra mange vinkler – de tekniske, de klimamæssige og de markedsmæssige, forklarer Kristian Torp.
 
Læs mere om projektet
 
 
Webinar hos ITS Danmark om kortlægning og effektberegning af CO2-udledning fra vejtrafikken
 
Webinaret finder sted torsdag den 2. februar 2023 kl. 15:00-16:00. Oplægsholdere er: Stig Grønning Søbjærg, Rambøll. Christian S. Jensen og Kristian Torp og Kasper Fromm Pedersen fra AAU.
 
Interesserede kan læse mere og tilmelde sig her.

 
 
FAKTAKortlægning af CO2-udledning på baggrund af GPS-data og trafikmodellering
 
Beregningsmetoden tager afsæt i den fælles europæiske standardberegningsmodel COPERT, som bl.a. indregner andelen af elbiler og effekten af trængsel.
 
En case fra Kolding Kommune viser mulighederne for at indfri målsætningen om 70 pct. CO2-reduktion inden 2030.
 
I DIREC-forskningsprojektet har forskerne videreudviklet på Rambølls første version af beregningsalgoritmen for COPERT-modellen for at kortlægge CO2-udledningen fra vejtrafikken, og AAU har opbygget beregningsalgoritmer for de tre detaljeringsniveauer i COPERT-modellen.
 

Transportsektoren er blandt de største CO2-syndere
 
I 2019 var transportsektorens udledninger 13,5 mio. ton CO2e svarende til 29 pct. af de samlede danske udledninger. 

Vejtransporten er den transportkategori, som udleder flest drivhusgasser. Udledningen fra vejtransporten var i 2019 på 12,3 mio. ton CO2e. 

https://www.dst.dk/da/Statistik/temaer/klima

Kategorier
Nyheder

Danske forskere vil bygge et datavarehus, der skal øge mulighederne med positionsdata

7. september 2021

Danske forskere vil bygge et datavarehus, der skal øge mulighederne med positionsdata

Ufuldstændige data og forskellige formater gør det ofte svært at integrere forskellige positionsdata og dermed få det ønskede udbytte. Et nyt samarbejde mellem forskere på Aalborg, Aarhus og Syddansk Universitet samt Rambøll og den fynske robotvirksomhed MIR skal gøre det nemmere at udnytte mulighederne med positionsdata.

GPS-data og andre typer af positionsdata er en ressource, som skaber helt nye muligheder for kommuner og virksomheder. Det gælder f.eks. kommuner, som gerne vil anvende data til at beregne, hvor meget CO2 forskellige typer af kørsel udleder. Eller de ønsker med positionsdata at optimere den rute, som indendørs-robotter vælger.  

“Vi ved, at det her er en udfordring, som både kommuner og virksomheder står med. Mange kommuner vil gerne rykke på den grønne dagsorden. En oplagt mulighed er at anvende positionsdata til at måle CO2-udledninger fra kørsel på kommunens veje. Målet er derfor at bygge et datavarehus, hvor man kan indsamle forskellige former for positionsdata, f.eks. fra biler, som herefter muliggør en vifte af forskellige analyser,” forklarer professor og projektleder Christian S. Jensen fra Institut for Datalogi på Aalborg Universitet.

Skal bruges til beregning af CO2-udledning 

I projektet kigger man eksempelvis på et scenarie, hvor en kommune gerne vil bruge trafikdata til at estimere, hvor meget CO2 kommunen udleder, fordi de har en ambition om at reducere den udledning. Her har man fået GPS-data indkøbt af Rambøll og såkaldte punktdata fra Vejdirektoratet, som rummer information om, hvor mange biler der kører forskellige steder på vejene.

Punktdata kommer fra målestationer, der typisk via spoler i vejen siger noget om trafikken på netop lige det punkt, hvor målestationen befinder sig. 
Samlet set betyder det, at man har anonyme GPS-data, som er fuldstændige for udvalgte bilister og punktdata, som er fuldstændige for udvalgte punkter på vejene. En hovedidé er at opskalere disse data, så man får et mere fuldstændigt og stadig retvisende billede af kørslen på kommunens veje. Man kan herefter lave forskellige analyser på de opskalerede data.

Ideen er at lave en prototype på et værktøj, som f.eks. Rambøll kan stille til rådighed for kommunerne, og som kommunerne kan fylde deres egne trafikdata ind i. Herefter kan kommunerne lave analyser af trafikken på deres veje. Værktøjet skal f.eks. give mulighed for at sige: Hvad sker der med CO2-udledningen, hvis vi har store eller små biler. Eller hvad nu hvis vi har flere elbiler? Eller hvad sker der, hvis vi laver et ekstra spor?

For Rambøll giver det rigtig god mening at kombinere den forskningsmæssige- og datadrevne tilgang med nye innovative ydelser, lyder det fra Stig Grønning Søbjærg, senior chefkonsulent hos Rambøll. Deres medvirken passer godt ind i deres eksisterende arbejde med grøn omstilling og med at forbedre udnyttelsen af den eksisterende infrastruktur.

“Data i sig selv er uden værdi. Det er først i det øjeblik, hvor data kan finde indpas i konkrete løsninger, at værdien skabes. Med Rambølls indgående kendskab til markedet sikrer vi, at løsningerne er målrettet dels en stigende efterspørgsel på mere og mere nytænkende og intelligente anvendelser af data og dels som grundlag for analyser samt helhedsorienterede og bæredygtige løsninger indenfor trafik- og transportplanlægningen.”

Skal hjælpe med at beregne robotters vejvalg

En version af datavarehuset retter sig mod robotters vejvalg indendørs. Det er netop en af de udfordringer, som robotproducenten MIR står med, når de har en flåde af mobile robotter. Med 10-20-30 robotter, som deler en bygning med mennesker, er det vigtigt, at robotterne vælger de rigtige ruter, så de ikke kommer i vejen for hinanden eller personerne i bygningen.

Derfor vil man fra MIR’s side gerne se på, hvor mobilitetsproblemer opstår, og hvad årsagen til dem er, da man på den måde kan tage forskellige hensyn, når man planlægger ruterne. Ideelt set kan dataprocesseringen give en bedre estimering af robottens rutevalg og en optimering af vilkårene for personalet.

Ved at overvåge trafikken i de omgivelser, hvor robotterne kører, vil man nemmere kunne udvikle og evaluere forskellige mobilitetsstrategier. Dermed vil robotterne kunne bruge forskellige strategier til at håndtere situationer, som kan føre til potentielle kollisioner.

“Et optimalt rutevalg for robotten kan se meget forskelligt ud, afhængig af hvornår på dagen det er. Eksempelvis kan der nogle gange være overfyldt ved frokosttid, og så skal robotten måske vælge en længere rute, hvor der er færre mennesker. Omvendt kan de andre tidspunkter vælge en mere direkte rute. Det er det, vi skal finde ud af ved hjælp af de her datamodeller,” forklarer professor Norbert Krüger fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet.

Fakta: Sådan skal data øge mobiliteten indenfor og udendørs

Mobilitet er en vigtig samfundsproces, der påvirker de fleste menneskers liv. Det er derfor vigtigt, at vi som samfund har veje og infrastrukturer, der er så effektive, sikre og miljøvenlige som muligt.

Dette står højt på den politiske dagsorden, da det anslås, at trængsel koster Danmark op mod 30 mia. kr. årligt. Tilsvarende står reduktion af CO2-udledningen fra trafikken også højt, da transportsektoren er den næststørste bidragsyder til udledningerne.

Det forventes derfor, at danske kommuner i stigende grad vil være interesseret i at forstå, hvordan forskellige transportformer som elbiler, mindre biler eller elcykler kan bidrage til en væsentlig grønnere transport, og samtidig hvordan det kan reducere trængsel og dermed forbedre rejsetiderne.

Det samme gælder indendørs, hvor mobile robotter kæmper med mennesker om at bruge de samme rum. Det er derfor vigtigt at kunne lave beregninger på robotters rutevalg.

De massive mængder af data, der blandt andet bliver opsamlet fra GPS’er eller andre positionsenheder eller fra sensorer i bygninger eller veje, giver nye muligheder for at skabe en mere effektiv og miljøvenlig mobilitet. Dataene giver mulighed for at forstå, hvor godt et vejnet fungerer på tværs af forskellige dage. 
I projektet vil man udvikle modeller for dataflow for både trafik og mobile robotter. Ideen er at lave et datavarehus bestående af forskellige typer mobilitetsdata, så det bliver nemmere for kommuner f.eks. at beregne, hvor meget CO2 man udleder. Indendørs kan man bruge modellerne til at beregne den optimale rute for robotter.

Projektet er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet samt virksomhederne MIR og Rambøll. Projektet foregår i regi af DIREC, som er et partnerskab mellem alle danske universiteter og Alexandra Instituttet, og som bl.a. skal udbygge kapaciteten inden for forskning og uddannelse i digitale teknologier.

Læs mere om projektet