Søg
Close this search box.

27. februar 2023

DIREC årsberetning 2022

I 2022 har vi i Digital Research Centre Denmark (DIREC) haft fart på med nye projekter og aktiviteter, der sikrer, at Danmark ligger i førerfeltet inden for digital forskning og innovation.

Vi står overfor en række store samfundsudfordringer som den grønne omstilling, mangel på arbejdskraft, nye teknologiske muligheder med kunstig intelligens, en øget sikkerhedstrussel mod Danmark og et presset sundhedsvæsen. Selvom Danmark er et lille land, kan vi sagtens gøre en forskel, hvis vi samarbejder på tværs af universiteter, erhvervsliv og den offentlige sektor og griber de muligheder, som digitale teknologier rummer.

Fællesnævneren er samarbejde
17 nye projekter med et samlet budget på 32,2 millioner kr. blev støttet af DIREC i 2022, og forskningskapaciteten inden for digitale teknologier blev øget yderligere med ansættelsen af en række nye talentfulde ph.d.-studerende og postdocs. Alle projekter har samarbejde på tværs af universiteter og mellem universiteter og virksomheder som omdrejningspunkt, og netop sammensætningen af forskere, fagfolk, organisationer og virksomheder viser tydeligt, hvilke muligheder og værdi de digitale teknologier rummer.

Projekterne dækker en bred kam af avancerede digitale teknologier og use cases, og undersøger bl.a., hvordan vi kan øge sikkerheden ved online valg, hvordan vi kan bruge miljødata mere aktivt for at understøtte den grønne omstilling, og hvordan robotter og AI kan forebygge kostbare produktionsnedbrud og forudse, hvornår et robotanlæg skal serviceres.

Få et overblik over projekterne

Støtte til unge forskere
Blandt de nye projektledere, finder man ti yngre forskere, der har fået bevillinger – nogle for første gang – til undersøgende projekter inden for emner som optimering af programmeringssprog, bias i store datasæt, verificering af algoritmer og energioptimering af hardware og software.

Bevillingerne giver de unge forskere et fagligt skub til at drive deres forskning stærkere fremad, samtidigt med at de får vigtig erfaring med projektledelse. De unge forskere bidrager med kreativitet, energi og nye perspektiver på digital forskning, hvilket er nødvendigt, når vi skal finde løsninger på de store samfundsudfordringer, vi står overfor.

Få et overblik over projekterne

Vi ønsker at give de ph.d.-studerende på tværs af de danske universiteter de bedste forudsætninger for at dygtiggøre sig og nå ud over rampen med deres forskning. Derfor støttede vi i 2022 også fire landsdækkende ph.d.-kurser. Udover kurser inden for digitale teknologier, var der også fokus på forskningsformidling til personer uden for forskningsverden og på at kommercialisere ens forskningside som iværksætter.

Kvanteteknologi i et digitalt perspektiv
2022 blev også året, hvor vi udvidede vores nuværende forskningsområder med et nyt specielt indsatsområde, nemlig kvanteteknologi.

Der bliver investeret massivt i kvanteteknologi, og de seneste år er der gjort store teknologiske fremskridt. Men parallelt med udviklingen af ny hardware til kvanteberegning, er der behov for avanceret digital teknologi til at udvikle kvante-software, der rent faktisk kan bruges til noget nyttigt.

Selvom der stadigvæk er mange udfordringer, som skal løses for virkelig at kunne få gavn af teknologien, vurderer vi, at tiden er inde til at udforske digital forskning og kvante, så vi sikrer, at forskere og undervisere i Danmark opbygger kompetencer og viden om, hvordan man skriver programmer og algoritmer baseret på kvanteteknologi.

Vi har nu for alvor taget hul på dette arbejde med en række aktiviteter, hvor fokus er på at skabe et dansk fællesskab af forskere inden for digitale teknologier, som kan udvikle fremtidens software til kvantecomputere, så Danmark og dansk erhvervsliv kan udnytte de mange muligheder inden for kvanteteknologi.

Få et overblik over vores kvante-aktiviteter

Mødested for digital forskning og innovation
Mødesteder mellem forskere og mellem forskere og erhvervsliv er et fokusområde. Hen over året har vi inviteret danske og udenlandske forskere til at fortælle om deres forskning, for at give alle et indblik i den nyeste forskning og mulighederne med digitale teknologier.

Erhvervsliv og universiteter mødtes til konferencen Digital Tech Summit i Bellacenteret, hvor flere af forskerne fra DIREC var på scenen for at fortælle om den nyeste forskning. Desuden havde vi samlet alle universiteterne på en fælles DIREC-universitetsstand, hvor der bl.a. var oplæg og præsentationer af nye prototyper relateret til vores projekter.

Vi gentog også succesen fra forrige år, og samlede ca. 260 forskere fra alle landets universiteter til DIREC-seminar på Hotel Marselis i Aarhus. Her stod den på spændende oplæg fra både danske og internationale topforskere og erhvervsfolk, workshops, videndeling og netværk.

Flere unge skal vælge en IT-uddannelse
På trods af krisetegn i økonomien og ekstraordinær stor usikkerhed om den nære fremtid for mange virksomheder, er der stadig mangel på IT-professionelle, og i DIREC arbejder vi aktivt med denne dagsorden.

Tænketanken Mandag Morgen stod i 2022 bag det første danske tech-topmøde, TechReal, for gymnasieelever. Ca. 800 elever deltog, hvoraf 200 af dem var forbi DIREC’s scene. Her var fokus på at inspirere unge til at vælge en IT-uddannelse ved at præsentere dem for en række opnåelige rollemodeller, der har gjort karriere som iværksættere.

Udover rollemodeller er dedikerede lærerkræfter en vigtig inspiration for de unge, når de skal vælge uddannelse. Sidst på året støttede vi derfor konferencen for informatikundervisere, hvor formålet netop var at klæde underviserne bedre på med den nyeste IT-viden og inspiration til undervisningen.

Innovation hos virksomhederne
Mere end 50 forskellige virksomheder og offentlige organisationer og myndigheder deltager i DIREC-projekter, hvor fokus er på at omsætte forskning til værdiskabende løsninger for dem.

Projekterne spænder bredt og involverer en lang række avancerede digitale teknologier. I et af projekterne undersøger forskere fra SDU, DTU og ITU i samarbejde med bl.a. Universal Robots, som er ledende producent inden for kollaborative robotter, hvordan AI kan forebygge kostbare produktionsnedbrud og forudse, præcist hvornår et robotanlæg kræver service og vedligehold. Målet er ’self-maintenance’, hvor robotterne selv kan måle deres sundhedstilstand, genkende fejlsymptomer og reagere på afvigelser’. Teknologien forventes at kunne spare industrivirksomheder for milliarder i tabt produktion og generelle serviceomkostninger.

I et andet projekt undersøger en forskergruppe fra ITU i samarbejde med de grønlandske myndigheder, hvordan et internetvalg vil påvirke grønlændernes tillid til valgprocessen ved at undersøge, om tekniske verificeringer af softwaren i internetvalgsystemerne vil kunne aflæses i øget tillid blandt vælgerne.

Find flere historier fra vores projekter

Det kommende år
Vi står over for en lang række store samfundsudfordringer, som den grønne omstilling, mangel på arbejdskraft, nye teknologiske muligheder med kunstig intelligens og automatisering, en øget sikkerhedstrussel mod Danmark og et presset sundhedsvæsen. Avanceret digital teknologi kan hjælpe med at understøtte løsninger på mange af disse udfordringerne. Nogle af teknologierne er udviklet og kan tages i brug nu, mens andre stadigvæk kræver forskning, innovation og udvikling.

I 2023 vil vores fokus være at udnytte den nationale platform af forskere inden for digitale teknologier, som DIREC repræsenterer, til bedst muligt at understøtte løsninger på nutidens udfordringer. Vi har allerede sat mange projekter i søen, som understøtter aktuelle samfundsudfordringer, og et hovedmål for 2023 og frem er at sikre, at disse projekter kommer godt i mål, og at den viden, der opsamles i disse projekter, kommer bredt ud, så den kan være gavn i samfundet.

Diskussionen handler ikke om, hvorvidt vi skal anvende digital teknologi eller ej, men om hvordan vi får skabt og udviklet gode digitale løsninger som gavner alle, og som alle kan drage fordel af. Dårlige digitale løsninger rammer os alle og specielt de mest udsatte i samfundet – og det vil derfor fortsat være et vigtigt fokusområde.

Diskussionen om, hvordan vi skaber gode digitale løsninger, bør baseres på en faglig dyb forståelse af, hvad teknologien kan, og hvordan den virker i sammenspil med det omgivende samfund. Her er DIREC en vigtig stemme i samfundsdebatten, der kan formidle den dybere forståelse af, hvad kunstig intelligens, robotteknologi, blockchain, kvanteteknologi og lignende teknologier er.

Innovation opstår, når mennesker med forskellige kompetencer og perspektiver mødes, og vi vil igen i 2023 have fokus på at lave events, hvor hovedfokus er at få forskere til at mødes med forskere, som de ikke arbejder sammen med til dagligt, og få virksomheder og organisationer til at mødes med forskere for gensidigt at lære og inspirere hinanden.

Tak for et godt år!
Thomas Riisgaard Hansen
direktør, DIREC


FAKTA
  • Antal projekter i alt: 42
  • Antal nyansættelser: 59
  • Antal eksterne projektpartnere: 57
  • Samlet budget for projekterne: 256 millioner DKK
  • Samlet støtte til projekterne: 83 millioner DKK
  • Antal publikationer: 52